Algemene Verhuurvoorwaarden

EV Camper verhuurt 100% elektrische campers onder de volgende algemene verhuurvoorwaarden.

Algemene Verhuurvoorwaarden EV Camper

De algemene verhuurvoorwaarden van EV Camper zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen EV Camper (hierna ook te noemen ‘verhuurder’, ‘wij, ‘ons’ of ‘onze’), en de (rechts)persoon die een voertuig huurt van de verhuurder (hierna ook te noemen ‘huurder’, of ‘je’). Deze verhuurvoorwaarden zijn te raadplegen op de website www.EV-Camper.eu en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De voorwaarden zijn zoveel mogelijk in normale taal opgesteld, maar soms ontkomen we er helaas niet aan juridische taal te gebruiken.

Wat mag je van ons als verhuurder verwachten?

EV Camper zorgt ervoor dat de elektrische kampeerauto (hierna te noemen ‘camper’) die je geboekt hebt bij vertrek helemaal klaar is voor gebruik, schoon en goed onderhouden is, een volle accu heeft en voldoet aan alle wettelijke eisen. Bovendien zorgen we dat een complete inventaris aanwezig is. Een overzicht van de inventaris is te raadplegen op de website, en ontvang je ook per email ter voorbereiding op je reis. Als je opties hebt geboekt zorgen we uiteraard dat die aanwezig zijn bij vertrek.

Wat verwachten wij van jou als huurder?

Van jou als huurder verwachten we vooral dat je de camper gebruikt waarvoor die bedoeld is, en dat je er netjes en zorgvuldig mee omgaat. En dat je in geval van problemen met ons overlegt over een oplossing.

Om de camper mee te kunnen geven moet uiteraard de betaling van de huursom en de borgsom voldaan zijn. Verder heb je als huurder een tijdens de hele huurperiode geldig Europees paspoort én rijbewijs nodig. Van beide maken we een kopie die na afloop van de boeking weer vernietigd zal worden.

De camper mag alleen bestuurd worden door de huurder zelf of geregistreerde medebestuurder(s). Je mag de camper alleen zelf gebruiken, en dus niet aan derden in gebruik/ bruikleen geven of (onder)verhuren. Bestuurders zijn minimaal 2 jaar in bezit zijn van een geldig Europees rijbewijs (categorie B) en 22 jaar of ouder, tenzij we het anders afspreken. Ook van het rijbewijs van medebestuurders maken we een kopie die afloop van de boeking vernietigd wordt.

Je gebruikt de camper zorgvuldig, veilig en uitsluitend als kampeerauto. Dus illegale activiteiten, vervoer van gevaarlijke stoffen, het trekken van andere voertuigen, vervoer van goederen of personen tegen betaling, gebruik voor training, rijles, wedstrijden of rally’s en alles wat je verder nog kunt verzinnen dat niets met kamperen te heeft, zijn niet toegestaan. Er mag met de camper ook niet langdurig op slechte of onverharde wegen worden gereden.

Tijdens de huurperiode zorg je goed voor de camper, en je houdt je aan eventuele instructies van EV Camper. Je gebruikt de camper niet op een manier die in strijd is of zou kunnen zijn met de belangen van de verhuurder.

De bestuurder van de camper gebruikt tijdens en vóór het besturen van de camper geen alcohol, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden, en houdt zich altijd aan de verkeersregels zoals deze gelden in het land waarin de camper zich bevindt.

In de camper mag niet worden gerookt en de camper dient aan het einde van de huurperiode schoon, rook-, haar-, en geurvrij te worden ingeleverd.

Wanneer je het vermoeden hebt dat schade of een motorisch of mechanisch defect is ontstaan tijdens het gebruik van de camper, neem je altijd direct contact met ons op voor overleg en verdere instructies.

Het gebruik van de camper, de inventaris en het toebehoren, is op eigen risico van de huurder.

Reserveren

Reserveren van een camper wordt gedaan via een boeking op onze website www.EV-Camper.eu of via een persoonlijke aanvraag. In de boeking staan het tijdstip van ophalen en inleveren, persoonlijke gegevens van de huurder en medebestuurder(s), bijgeboekte opties, huursom, borgsom en ontvangen betalingen.

Door een reservering te plaatsen en een aanbetaling te doen, verklaar je als huurder dat je akkoord bent met deze algemene verhuurvoorwaarden en dat je daarvan een exemplaar hebt ontvangen. De reservering is definitief zodra de aanbetaling is ontvangen, en de reservering is bevestigd door EV Camper.

Een reservering via www.EV-Camper.eu geldt als een juridische wilsovereenkomst. Een reservering is niet vrijblijvend en wordt beschouwd als een intentieverklaring van de huurder om een overeenkomst aan te gaan met de verhuurder op basis van deze verhuurvoorwaarden. De overeenkomst tussen verhuurder en huurder komt tot stand nadat de verhuurder de reservering heeft bevestigd.

Betaling

Bij het plaatsen van de boeking doe je een aanbetaling van 30% van de huursom. De resterende 70% betaal je uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de boeking. Als je een boeking plaatst die binnen 30 dagen begint, betaal je meteen de volledige huursom. De borg dient uiterlijk bij vertrek betaald te zijn.

Bij het ophalen van de camper moeten de totale huursom en borgsom zijn voldaan. Bij inlevering van de gehuurde camper aan het einde van de huurperiode wordt, na eventuele aftrek van kosten en/of vergoedingen voor schade, schoonmaak en/of andere openstaande kosten, de borg aan de huurder geretourneerd op dezelfde manier waarop de borg door de huurder is voldaan.

Mocht de betaling niet op de in de boeking genoemde datum voldaan zijn door de huurder, dan heeft EV Camper het recht om de boeking eenzijdig te annuleren. De vordering van openstaande betalingen kan in dat geval worden overgedragen aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende (buiten)gerechtelijke kosten alsmede de verschuldigde wettelijke rente komen geheel voor rekening van de huurder.

Annuleren

Het is natuurlijk niet te hopen, maar het kan altijd gebeuren dat je om wat voor reden dan ook je reis moet annuleren. Annuleren mag per email aan info@ev-camper.eu en is definitief als de annulering door ons is bevestigd. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de email door EV Camper.

Aan het annuleren zijn helaas wel kosten verbonden, en deze lopen op naarmate de vertrekdatum dichterbij is. De annuleringskosten worden berekend als percentage van de totale huursom, en zijn als volgt:

  • Meer dan 12 weken voor vertrek: 30%
  • 12 weken of minder voor vertrek: 60% 
  • 6 weken of minder voor vertrek: 90% 
  • 1 week of minder voor vertrek: 100%

Mocht je de camper eerder willen terugbrengen dan het einde van de huurperiode, dan ontvang je daarvoor geen restitutie van (een deel van) de huursom. Een annuleringsverzekering afsluiten wordt te allen tijden aangeraden.

Ophalen van de camper

Ophalen van de camper kan op vaste tijden, die in de boeking zijn aangegeven. De huurperiode begint en eindigt op de tijdstippen zoals die in de boeking zijn aangegeven.

Bij het ophalen krijg je een heldere uitleg van hoe alles werkt, en ontvang je een duidelijke handleiding. Samen lopen we een rondje om de camper om eventuele schades vast te leggen, zo nodig met foto’s. Wij zorgen uiteraard dat alle formaliteiten op orde zijn (kentekenbewijs, verzekering).

Tot slot lopen we de camper checklist langs, en leggen we alles netjes vast. De checklist wordt door zowel verhuurder als huurder ondertekend. Bij het weer inleveren van de camper pakken we de checklist er weer bij, en ronden we de boeking samen af.

Mochten we om wat voor reden dan ook niet in staat zijn je de gehuurde camper op tijd mee te geven, dan zijn we gerechtigd om je binnen 48 uur een vervangende camper ter beschikking te stellen, en anders de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden of ontbonden te verklaren. De huursom wordt dan terugbetaald plus een schadevergoeding van € 15,- per dag dat de huurder geen gebruik heeft kunnen maken van de camper. 

Inleveren van de camper

Helaas, aan alle goede dingen komt een eind, dus aan het einde van de huurperiode moet de camper ook weer worden ingeleverd. Het uiterlijke tijdstip hiervoor staat aangegeven in de boeking, maar het is altijd fijn om even een bericht te ontvangen van de verwachte aankomsttijd.

De camper dient in dezelfde staat te worden ingeleverd als deze is ontvangen met een minimaal voor 80% gevulde accu. Als de camper naar onze mening niet of onvoldoende schoon wordt ingeleverd, bedragen de schoonmaakkosten tenminste € 50,-. En mocht je het nou heel bont hebben gemaakt, dan kunnen extra kosten in rekening worden gebracht bij ernstige vervuiling.

Als je terugkomt lopen we samen weer een rondje om de camper, en vullen we de checklist in die we ook bij vertrek hebben ingevuld. Zo nodig maken we ook weer foto’s. Als de accu niet voor 100% gevuld is noteren we het resterende percentage. De laadkosten voor het resterende deel komen voor rekening van de huurder. Tot slot ondertekenen we beiden weer de checklist voor akkoord.

Mocht bij het inleveren van de camper blijken dat er schade is aan de camper, of als onderdelen van de inventaris niet aanwezig en/of beschadigd zijn, dan worden de kosten daarvan in rekening gebracht, tot een maximaal bedrag overeenkomstig het eigen risico.

Als de camper niet op tijd bij EV Camper is ingeleverd, eindigt het gebruik op het in de boeking genoemde tijdstip, terwijl de bepalingen van deze verhuurvoorwaarden van kracht blijven. Bij te laat inleveren is de verhuurder gerechtigd om de extra onkosten over de periode dat de camper later is ingeleverd in rekening te brengen bij de huurder. Daarnaast zijn we gerechtigd om je alle schade die wordt veroorzaakt door het niet tijdig inleveren van de camper, inclusief alle nevenkosten, in rekening te brengen. Dit betreft de huurkosten, de onkosten voor opvang van de nieuwe huurders, extra personeelskosten, inhuurkosten en eventueel extra reiskosten die gemaakt moeten worden.

Verzekering, schade en eigen risico

Onze campers hebben een uitgebreide verzekering, met dekking in alle landen zoals genoemd in het Internationaal Verzekeringsbewijs (de ‘groene kaart’). Alle landen binnen deze dekking mogen worden bezocht met de camper, met uitzondering van landen waarvoor tijdens de huurperiode een negatief reisadvies code oranje of rood geldt (zie www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies).

De verzekering die door EV Camper is afgesloten heeft de volgende dekking:

  • Wettelijke aansprakelijkheid
  • Casco
  • Schade voor inzittenden
  • Pechhulp incl. vervangend vervoer of verblijf

Pechhulp wordt verleend via de alarmcentrale (VHD +31850239252). Noodzakelijk gemaakte hotelkosten/ taxikosten moeten altijd vooraf met de alarmcentrale worden afgestemd. Persoonlijk geleden schade valt niet onder de dekking, en hiervoor is het advies een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Het eigen risico van de huurder bedraagt € 1000,- of € 1250,- (voor bestuurders jonger dan 24 jaar) per voertuig per huurperiode per schadegebeurtenis, ongeacht de schuldvraag. De huurder voldoet voor aanvang van de huurperiode een borgsom ter hoogte van het eigen risico.

Als huurder ben je bij schade aan de camper, de inventaris en/of (eigendommen van) derden door verlies, diefstal, een verkeersongeval, mechanische defecten, inbeslagname of een één- of tweezijdig schadegeval, al dan niet opzettelijk, aansprakelijk voor een maximaal bedrag overeenkomstig het eigen risico. Schades waarvoor je aansprakelijk bent worden verrekend met de borgsom. Schade en/of kosten veroorzaakt door niet in de boeking vermelde personen worden volledig op de huurder verhaald.

Bij schade aan de camper ten gevolge van een (te) lege accu, oneigenlijk gebruik van de camper, nalatigheid en/of het niet opvolgen van de instructies van de verhuurder, wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor een maximaal bedrag overeenkomstig het eigen risico en een eventueel bijkomende schadevergoeding.

Tot schade worden ook de negatieve gevolgen van het bonus/malus-treden verlies op de verzekeringspremie gerekend als gevolg van een aanrijding, ongeval of tweezijdig schadegeval veroorzaakt door de huurder of een geregistreerde medebestuurder.

Bij schade meld je dit altijd direct aan EV Camper, en je volgt onze verdere instructies over de schade-afhandeling op. Bij een verkeersongeval ben je verplicht het Europese schadeformulier in te vullen, en wanneer noodzakelijk door de politie proces-verbaal op te laten maken.

Bij een defect of schade aan de camper, waardoor deze niet meer is te gebruiken als camper, blijf je als huurder verantwoordelijk voor het voertuig totdat de repatriëring van het voertuig naar Nederland door verhuurder geregeld is.

Indien inbeslagname plaatsvindt door politie of justitie omdat naar hun mening door de huurder met de camper verdovende middelen/drugs worden vervoerd, roekeloos rijgedrag met het voertuig is vertoond, de huurder nalatig is geweest bij het beheer van de camper of anderszins een misdrijf is begaan, is de huurder verplicht tot volledige vergoeding van door de verhuurder geleden schade. De door de verhuurder te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.

Ook kosten ten gevolge van braak, verlies en/of diefstal veroorzaakt door nalatigheid van de huurder, worden te allen tijde verhaald op de huurder.

(Brand)schade veroorzaakt door roken of gebruik van open vuur in de camper door de huurder of diens medehuurder(s), wordt volledig verhaald op de huurder.

Wanneer de camper door pech of een defect niet meer als camper gebruikt kan worden, zoeken we graag samen naar een passende oplossing. Voor de huurder kan dit echter nooit een reden zijn om aanspraak te maken op restitutie van de huursom of een deel daarvan.

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke-, immateriële-, materiële-, gevolg- of letselschade van de huurder of medebestuurder(s), ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing(en), een verkeersongeval, of een één- of tweezijdig schadegeval.

Gebruiks- en reparatiekosten

De kosten die direct verband houden met het oneigenlijk gebruik van de camper niet overeenkomstig haar bestemming, o.a. gebruik verkeerde laadapparatuur, reparatie banden, glas- en spiegelschade, boetes, gerechtskosten etc., komen te allen tijde voor rekening van de huurder.

Pechhulp voor lekke banden, glas- en spiegelschade, gebruik verkeerde laadapparatuur, verlies sleutel en een door eigen schuld leeggeraakte accu, komen te allen tijde voor de rekening van de huurder.

Het aantal vrij te rijden kilometers is voor zover van toepassing opgenomen in de boeking. Als je gebruik maakt van een laadpas van EV Camper worden de werkelijk gemaakte kosten achteraf verrekend met de borgsom, en zo nodig aanvullend in rekening gebracht.

Het door de huurder op eigen initiatief, zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder, laten herstellen van gebreken of het laten uitvoeren van reparatie(s), zullen wij helaas niet vergoeden. Wel zijn we altijd bereid tot redelijk overleg hierover.

De gemaakte reparatiekosten, waar toestemming voor is verkregen van de verhuurder, worden alleen door de verhuurder vergoed na overlegging door de huurder van de originele gespecificeerde nota’s (op naam), alsmede na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota’s en of vervangen onderdelen geeft de verhuurder het recht de vergoeding niet uit te keren. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde nota’s geschiedt tegen de middelkoers van de betreffende valuta op de datum van overhandiging van de nota door de huurder aan de verhuurder.

Tekortkoming

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt of deze zijn verplichtingen jegens de verhuurder niet nakomt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Betreffende de tekortkoming: ‘het niet of niet tijdig kunnen leveren van een camper’, heeft de verhuurder het recht een vergelijkbare camper te leveren. Deze voldoet minimaal aan de specificaties van de originele camper, doch type, indeling en kleurstelling kunnen verschillen.

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor kosten ten gevolge van het niet of niet tijdig kunnen leveren van de camper, ontstaan door een defect aan de camper, door overmacht of door omstandigheden die de verhuurder niet vallen toe te rekenen, waardoor het voertuig niet meer voor haar bestemming gebruikt kan worden.

Bij ontbinding, of gedeeltelijke ontbinding, van de huurovereenkomst wegens het niet of niet tijdig kunnen leveren van de camper, ontstaan door een defect aan de camper, door overmacht of omstandigheden die de verhuurder niet vallen toe te rekenen waardoor de camper niet meer als camper gebruikt kan worden, restitueert de verhuurder de betaalde huur in zijn geheel respectievelijk gedeeltelijk aan de huurder.

Overige bepalingen, toepasselijk recht en geschillen

EV Camper en www.EV-Camper.eu zijn handelsnamen van Speerdrager Holding BV gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32140325.

Op de verhuurvoorwaarden van de verhuurder en de tussen de verhuurder en huurder gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit de verhuurvoorwaarden van de verhuurder en/of een overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder, worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegd Nederlandse rechter.

Afwijkingen van de boeking en/of de verhuurvoorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door de verhuurder en de huurder zijn overeengekomen.

De verhuurder heeft bij nalatigheid, misleiding, verzwijging of onrechtmatig en/of roekeloos handelen door de huurder, het recht om de huurovereenkomst te ontbinden, de camper in beslag te nemen en schade te verhalen op de huurder.

Naast de verhuurvoorwaarden zijn de privacy-bepalingen die op onze website vermeld worden van toepassing.